Skip to content

Det 20. århundredes danske skriftdesign­tradition

Designmuseum Danmark og Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering udbyder et ledigt ph.d.-stipendium under temaet ”Det 20. århundredes danske skriftdesigntradition”

I et samarbejde mellem Designmuseum Danmark og Det Kongelige Akademi opslås et ph.d.- stipendium inden for temaet ”Det 20. århundredes danske skriftdesigntradition” med særligt fokus på undersøgelsen af arkivmateriale opbevaret ved Designmuseum Danmark. Ph.d.-stipendiet er finansieret af Ny Carlsbergfondet.

Stillingen ønskes besat 1. september 2021 eller snarest muligt herefter.

Om projektet
Den danske designtradition er verdenskendt, særligt for Danish Modern som danske møbeldesignere gjorde berømt i midten af det 20. århundrede. Af tilsvarende kvalitet, men langt mere ubeskrevet, er den danske skriftdesignkultur fra første halvdel af det 20. århundrede. Et udsnit af centrale skriftformgivere fra perioden er Thorvald Bindesbøll (1846-1908), Knud V. Engelhardt (1882-1931), Gunnar Biilmann Petersen (1897-1968), Claus Achton Friis (1917-1999) og Naur Klint (1920-1978).

Designmuseum Danmark har et enestående og omfattende arkivmateriale, der rummer en lang række af de udøvendes personlige arkiver med originale tegninger og forlæg. Formålet med ph.d.- stipendiet er at udforske museets arkivmateriale og levere en samlet forskningsmæssig behandling af materialet hvor relationen mellem de danske profiler og påvirkningen fra internationale skriftdesign miljøer udforskes og traditionens betydning for nutidens skriftdesign undersøges.

Hensigten med projektet er at udvikle viden om denne periode i dansk skriftdesignhistorie og udvikle et format hvor forskningsresultaterne kan præsenteres i formidlings- og udstillingssammenhænge på museet og kan bidrage til forskningsbaseret undervisning i designhistorie på Akademiets uddannelser. Desuden er det tanken, at projektets resultater kan initiere videre designudvikling og berige forståelsen af skrifthistoriens indflydelse på den moderne visuelle kultur.

Vi ønsker kvalificerede bud på en afgrænset problemformulering, på relevante forskningsspørgsmål og de dertil hørende teoretiske vinkler og forskningsmetoder.

Den ideelle kandidat har en kandidatgrad i design, arkitektur, kunsthistorie eller tilsvarende relevant fagområde. Ph.d.-stipendiaten vil blive ansat på Det Kongelig Akademi og indskrevet ved Akademiets ph.d.-skole. Tjenestestedet vil være på Institut for Visuelt Design på Det Kongelig Akademi og Designmuseum Danmark, Bredgade 68, 1260 København K.

Om institut for Visuelt design
Institut for Visuel Design uddanner fremtidens designere og bedriver forskning på højeste niveau indenfor visuelle medier, typografi, grafisk design og – identitet, game- og interaktions design. Vi udvikler nye designmetoder som ruster studerende med dybe innovative og strategiske kompetencer. Vi bygger bro imellem en stærk danske design tradition og vores teknologiske og digital tidsalder. Gennem en æstetisk og formgivende praksis og de nyeste teknologiske muligheder, inddrager vi omverdenen i arbejdet med at udvikle designforslag og at udbrede designløsninger der fremmer det gode liv og en bæredygtig fremtid.

 

Designmuseum Danmark
Designmuseum Danmark er landets nationale museum for design og kunsthåndværk og en fuldt integreret ABM-institution. Museet er en selvejende institution og et statsanerkendt specialmuseum grundlagt i 1890. Hovedopgaven er at formidle et kvalitetsbegreb inden for formgivning. Vi er med arkiver, bibliotek og samlinger hele Danmarks designhukommelse, der inspirerer, når fremtidens design skal skabes og er i gang med en nytænkning af museets vigtige rolle i samfundet. Museet har lukket for publikum frem til primo 2022 for at arbejde med en renovering af de fredede bygninger og for at forberede nye udstillinger og publikumsarealer.

 

Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er en treårig (fuldtids-)uddannelse. På ansættelsestidspunktet skal ansøger have opnået en kandidatgrad (120 ECTS eller tilsvarende) inden for design, arkitektur, kunsthistorie eller tilsvarende relevant fagområde.
Alternativt skal ansøgeren kunne dokumentere kompetencer på niveau med en kandidatgrad gennem længerevarende uddannelse (4-5 år), viden, kvalifikationer, kompetencer, herunder forsknings og/eller erhvervsmæssig erfaring inden for design, arkitektur, kunsthistorie eller tilsvarende.

Det er en forudsætning for at kunne varetage stillingen, at ansøger kan læse og forstå dansk på højeste niveau, da størstedelen af arkivmaterialet forefindes på dansk.

 

Ansættelsesforhold
Indskrivning sker med henblik på at erhverve ph.d.-graden og medfører ansættelse i tre år som lønnet ph.d.- stipendiat efter aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, protokollat om ph.d.-stipendiater (bilag 5). Lønnen udgøres af en anciennitetsbestemt basisløn samt et fast ikke-pensionsgivende tillæg. Retsgrundlaget for ph.d.-uddannelsen og tildelingen af ph.d.-graden ved Det Kongelige Akademi findes først og fremmest i Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1673 af 11. december 2013 og Uddannelses- og Forskningsministeriets ph.d.-bekendtgørelse nr. 1039 af 29. august 2013.

 

Ansøgningen skal indeholde
Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen skal være affattet skriftligt på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Ansøgningen indsendes som pdf og skal omfatte:

 • 1 A4-side motiveret ansøgning.
 • 5 A4 siders projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen skal indeholde følgende:
  • Problemstilling
  • Beskrivelse af projektets målsætninger og dets nyhedsværdi
  • State-of-the-Art
  • Mulige forskningsspørgsmål og evt. hypoteser.
  • Beskrivelse af relevante forskningsmetoder til besvarelse af spørgsmålene
  • Udover de 5 A4-sider: Tidsplan for projektet (undervisning udgør 1/6 af det samlede forløb) og kildehenvisninger
 • CV samt eventuel publikationsliste.
 • Eksempel på egen skriftlig formidling eller uddrag af samme. Max 2 sider.
 • Dokumentation for beståede eksaminer i form af eksamensbevis og karakterudskrift.
 • Udenlandske ansøgere skal kunne dokumentere, at de kan læse og forstå dansk.

 

Ansøgningen
Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via denne side senest 01.05.2021, kl. 12.00.

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen. Det samme gælder ansøgninger, som ikke lever op til de krav til indhold, som er oplistet oven for.

Yderligere information
Yderligere information om indhold kan fås ved henvendelse til professor MSO Sofie Beier (sbe@kadk.dk), til institutleder Martin Sønderlev Christensen (mach@kadk.dk) eller museumsinspektør og forskningsansvarlig ved Designmuseum Danmark Pernille Stockmarr (pst@designmuseum.dk). Information om formalia kan fås ved henvendelse til Ditte Dahl (Ditte.Dahl@kadk.dk).

Alle, der opfylder kravet om en akademisk uddannelse på kandidatniveau opfordres til at søge stipendiet uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøg her