Læring

”JEG KAN SKABE”

Kontakt
Kirsten Rotbøll Lassen
Underviser og projektansvarlig for Designskolen
+45 40 93 14 38
designskolen@designmuseum.dk

“JEG KAN SKABE” – ET TREÅRIGT PROJEKT DER GØR EN FORSKEL FOR SÅRBARE BØRN OG UNGE

Lighthouse Aviation Group vil over en treårig periode støtte Designmuseum Danmarks arbejde med at række ud til sårbare børn og unge.

Empowerment igennem designundervisning

Designmuseum Danmark har lang erfaring med undervisning og pædagogiske tilbud målrettet forskellige målgrupper fra dagtilbud og skoleelever til ældre studerende samt børnefamilier. I et særligt outreach-program arbejdes der desuden på at styrke museets sociale profil.

Det centrale er, at børn og unge lærer at mestre egen proces. Det sker blandt andet ved at styrke den enkeltes følelse af at høre til og af at være en del af noget. Gennem praktiske øvelser i fællesskaber, refleksion og hands-on læring, danner museet afsættet for at styrke eleverne i troen på deres evne til at skabe, individuelt såvel som i fællesskaber. Målet er at skabe et trygt læringsrum og bruge designprocesser som afsæt.

Undervisningen er i sit udgangspunkt inkluderende og flerstemmig og der lægges vægt på, at alle kan tale og skabe med. Alle kan relatere til et designobjekt som eksempelvis en stol. Alle kan tilegne sig færdigheder ved at tegne, lave moodboards, reflektere over valg og fravalg i designprocessen.

Designundervisning til udsatte børn og unge

Det er på denne baggrund at Designmuseum Danmark arbejder med at række ud til målgrupper der ikke af sig selv har mulighed for at benytte museets tilbud. Vi er alle i kontakt med genstande, hele tiden. Hverdagsgenstande, som vi bruger og omgiver os med og det er identifikationen og genkendelsen af disse hverdagsobjekter, der danner grundlag for et fælles sprog, for kulturmøder og for fælles kreative oplevelser på kryds og tværs af sociale, økonomiske og kulturelle skel.

Pilotprojektet ”Jeg kan skabe”

Som del af Designmuseets strategi 2017-20 tager museet aktiv del i at forbedre vilkår for udsatte børn og unge. Helt konkret med pilotprojektet ”Jeg kan skabe” (2016-2018) hvor museet målrettet arbejdede med, at specialisere undervisningen i design til disse sårbare grupper af børn og unge. I denne periode deltog 50 asylansøgende elever fra indskoling- mellemtrin og udskolings klasser. Projektet afsøgte mulighederne for at skabe et trygt læringsrum og for hvordan dette har afgørende betydning for børnenes og de unges oplevelse af at kunne skabe. Det at være en del af et fællesskab, at blive set og have en stemme, har haft stor betydning for deres indlæringsevne.

”Vi ønskede at anvende den ekspertise og de mange gode erfaringer, vi har gjort os med at bruge museet og vores moderne værkstedsfaciliteter som et læringsrum, til dette projekt. Tendensen til at museer åbner op for helt nye tiltag ses tydeligt internationalt. Og som et moderne museum følger vi udviklingen, og rækker ud til flere målgrupper – også dem der ikke nødvendigvis kommer af sig selv. Herigennem er vi med til at give noget tilbage til samfundet,” siger museumsdirektør Anne-Louise Sommer.

Pilotprojektet var et samarbejde med Røde Kors skolen ”Skolen på Bakken” og blev fulgt af en antropolog, der udarbejdede en afsluttende rapport, hvori det dokumenteres og tydeliggøres, at undervisningen i design, på en helt særlig måde, gør noget godt for denne gruppe af meget sårbare elever. Rapporten påpeger også hvor der er mulighed for at udvikle og gøre indsatsen bedre.

Videreudvikling og udvidet scope

Støtten fra Lighthouse Aviation Group gør det muligt for Designmuseum Danmark, sammen med stærke samarbejdspartnere, at udvikle disse undervisningstilbud til gavn for flere sårbare børn og unge. Målet er, at tilbuddene skal fungere som best-practice forløb, der kan bruges bredt af faggrupper uden for museet og derved komme bredere ud. Som et museum med en særlig designfaglig og pædagogisk profil, er det et stort ønske at gøre en positiv forskel for mange flere børn og unge i fremtiden. Den treårige projektperiode gør det muligt at konsolidere de undervisningsforløb, der allerede er igangsat, og etablere nye relevante partnerskaber. Målet er at få flere interessenter med, og opdyrke solide partnerskaber, samt at styrke samarbejdet med civilsamfund og aktører, der arbejder med sårbare børn og unge.

Om projektet

  • Det nye projekt, muliggjort med støtte fra Lighthouse Aviation Group løber over en treårig periode fra august 2019 til juni 2022.
  • Blandt projektets samarbejdspartnere er Røde Kors-skolen Skolen på Bakken og Rådmandsgade Skole på Nørrebro.
  • Det forventes at omkring 80-90 børn og unge vil deltage projektet over den treårige periode.
  • Til projektet kobles en følgeforsker, der vil dokumentere resultater samt best-practice undervejs og som vil blive delt i en afsluttende konference, målrettet læringsmiljøer for sårbare og udsatte børn og unge.