Whistleblowerordning

Om ordningen

Designmuseum Danmark ønsker at være en åben, troværdig og transparent virksomhed. Du kan bruge Designmuseum Danmark’s whistleblowerordning, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold vedrørende Designmuseum Danmark. Ordningen er henvendt til leverandører og samarbejdspartnere samt tidligere medarbejdere i Designmuseum Danmark og personer, der er/har været i ansættelsesproces i Designmuseum Danmark. Ordningen gælder også for medarbejdere internt i Designmuseum Danmark.

Det er essentielt, at oplysninger om uregelmæssigheder i Designmuseum Danmark kommer for dagens lys og bliver håndteret hurtigst muligt. Designmuseum Danmark’s whistleblowerordning bidrager ved at give mulighed for, at der enten anonymt eller ikke anonymt kan foretages indberetninger om kritisable forhold eller dispositioner, som kan afdække strafbare forhold, grove og/eller gentagne overtrædelser af lovgivningen eller væsentlige interne retningslinjer i Designmuseum Danmark, der kan påføre Designmuseum Danmark et økonomisk tab eller skade Designmuseum Danmark’s omdømme.

Designmuseum Danmark’s whistleblowerordning bliver håndteret af WhistleSystem ApS, hvilket sikrer en komplet anonym og sikker indberetningsproces for whistlebloweren. Whistleblowerordningen skal anvendes, hvis medarbejdere eller andre stakeholdere oplever alvorlige forseelser eller lovovertrædelser, der sker i, eller i forbindelse, med Designmuseum Danmark.

 

Hvad kan man indberette?

Whistleblower-ordningen har til formål at øge mulighederne for, at ansatte og samarbejdspartnere kan ytre sig om ulovlige eller kritisable forhold i Designmuseum Danmark uden at frygte for negative konsekvenser, at beskytte personer, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, samt at opdage fejl og forsømmelser og derved højne niveauet i Designmuseum Danmark’s ydelser.

Du kan indberette følgende forhold:

  • Strafbare forhold, fx misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse, konkurrenceforvridning, regnskabsmæssig manipulation mv.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, fx miljøregler og selskabsledelse
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, fx om gaver, regnskabsaflæggelse, adfærdskodeks, tavshedspligt, arbejdsmiljøforhold og arbejdssikkerhed, mv.
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane
  • Seksuel chikane, fx enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Det forudsættes, at du har viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold.

Det er Designmuseum Danmarks politik, at vi hellere vil have én indberetning for meget end én for lidt, for at sikre at vi modtager alle relevante indberetninger. Det betyder, at hvis du er i tvivl om din indberetning falder ind under ovenstående, opfordres du til at sende indberetningen.

 

Hvordan indberetter man?

1. Gå til Designmuseum Danmarks Whistleblower System ved et trykke på linket herunder

2. Udfyld skemaet med de nødvendige informationer så administratorerne kan håndtere indberetnigen. Indberetning i systemet sker anonymt. WhistleSystem er den eneste kanal, hvor indberetninger kan foretages anonymt.

Login kan benyttes af alle relevante stakeholders, som Designmuseum Danmark har ønsket, skal have adgang til whistleblowerordningen (administratorteamet).Efter indberetningen er sendt, vises et unikt rapport-ID, som skal gemmes et sikkert sted. Dette ID giver dig adgang til at logge ind og åbne indberetningen igen. Du kan derved starte en anonym dialog, sende eventuel dokumentation, og svare på uddybende spørgsmål fra administratorteamet. Designmuseum Danmark opfordrer whistlebloweren til at logge ind jævnligt efter indberetningen er sendt, for at kunne svare på eventuelle opfølgende spørgsmål.

 

Hvordan behandles en indberetning?

En indberetning behandles af Designmuseum Danmarks administratorteam.

Processen forløber som følger:

  • Administratorteamet giver besked til whistlebloweren, om at anmeldelsen er modtaget inden for 7 dage.
  • Administratorteamet vurderer og kategoriserer anmeldelsen og forestår en indledende undersøgelse. I denne fase er det muligt, at administratorteamet har brug for mere information eller dokumentation fra whistlebloweren. Teamet vil starte en anonym dialog med whistlebloweren igennem systemet.
  • Behandlingen af anmeldelsen påbegyndes og tilrettelægges efter anmeldelsens karakter. Indledningsvist foretages en intern behandling af sagen. Sager af særlig grov karakter, eller som påbyder det, vil blive videregivet til politiet til videre behandling.
  • Whistlebloweren informeres om, hvad der er gjort i sagen inden 3 måneder fra anmeldelsens modtagelse. Hvis sagen er længerevarende, opdateres whistlebloweren løbende.

EU direktivet fastslår, at whistleblowere ikke må straffes for at stå frem med oplysninger. Dermed skal whistlebloweren ikke bekymre sig om fremtidige konsekvenser for karriere og privatliv som følge af indberetningen. Såfremt indberetningen er relevant under whistleblowerdirektivet, vil whistlebloweren altså ikke kunne straffes af Designmuseum Danmark efter indberetningen er indgivet.

Med Designmuseum Danmarks whistleblowerpolitik ønskes der at lægge op til større åbenhed og sikkerhed for den enkelte medarbejder eller andre stakeholdere.

Indberet via whistleblowersystemet