Skip to content

Samlinger

Udlån fra museet

Kontakt

Udstillings- og samlingschef
Christian Holmsted Olesen
cho@designmmuseum.dk

Designmuseum Danmark udlåner hvert år mange værker til udstillinger på danske og udenlandske museer og udstillingssteder. Dette betyder en vigtig udveksling og formidling af museets samlinger og designmæssige viden i dansk og international sammenhæng.

Museet udlåner ikke værker til privatpersoner.

Låneansøgning
Museer, der vil låne værker fra Designmuseum Danmark, skal henvende sig med en skriftlig låneansøgning, der bliver behandlet indenfor tre uger. Låneansøgningen skal indeholde følgende informationer:

•  Det / de ønskede værk(-er) med kunstner, titel, datering og inventarnummer
•  Udstillingsdatoer og beskrivelse af udstillingskoncept og kunstfagligt sigte
•. En komplet udfyldt facilitetsrapport, der kan indhentes ved anmodning.
Betingelserne for udlånet fremgår af nedenstående.

Tidsfrister
For at kunne imødekomme flest muligt forespørgsler skal Designmuseum Danmark modtage en skriftlige låneansøgning så tidligt som muligt.
Låneansøgningen skal være os i hænde mindst 6 måneder før den planlagte udstillingsåbning (både internationale og nationale).

Behandling af ansøgning
Registratoren på Designmuseum Danmark administrerer lånesagerne og indhenter og formidler information mellem Designmuseum Danmark og låneansøgeren. Hver låneansøgning behandles imellem Registrator og museumsinspektører fra de relevante samlingsområder, der vurderer mulighederne for at imødekomme låneønskerne.
Det tilstræbes, at låneansøgeren holdes orienteret under sagsbehandlingen. Mængden af lånesager kan dog betyde, at informationerne først gives samlet, når låneansøgningen er helt færdigbehandlet og lånet endeligt aftales.

Må lånet afslås, informeres der naturligvis hurtigst muligt om dette. Er der behov for ekstra aftaler for, at et udlån kan gennemføres, fastlægges disse tidligst muligt i sagsbehandlingen. Aftalerne kan fx vedrøre særlige forhold omkring det ønskede værk, eller låneansøgerens faciliteter kan give anledning til, at der træffes ekstra forholdsregler omkring fx klimastyring eller sikring af værket.

Årsager til afslag
Desværre kan ikke alle låneønsker tilgodeses, og årsager til afslag kan være følgende:

•  Låneansøgningen overholder ikke de nævnte frister.
•  Låneansøgningen indeholder ikke det nødvendige materiale som beskrevet.
•  Låners faciliteter lever ikke op til kravene fra Designmuseum Danmark, og der kan i fællesskab ikke findes en løsning på forholdene.
•  Ud fra et bevaringsmæssigt hensyn skønnes værket uegnet til udlån.
•  Det ønskede værk kan ikke undværes i Designmuseum Danmarks permanente udstillinger.

Lånekontrakten
Når låneansøgningen er færdigbehandlet, bliver udlånet endeligt aftalt ved en kontrasigneret og forpligtende lånekontrakt. Registratoren underskriver lånekontrakten som repræsentant for Designmuseum Danmark og sender den i to eksemplarer til låneren, der underskriver og returnerer det ene eksemplar.

Lånekontrakten indeholder de generelle udlånsvilkår for Designmuseum Danmark og oplyser desuden om det udlånte værks forsikringsbeløb og evt. individuelt aftalte vilkår.

Lånekontrakten er et fortroligt dokument mellem Designmuseum Danmark og låner.

Foruden den underskrevne lånekontrakt skal udlånsregistratoren modtage en forsikringspolice for det udlånte værk. Låneren skal ligeledes arrangere værktransporten og evt. kurer-arrangementer i samarbejde med en transportagent godkendt af Designmuseum Danmark.

Bemærk at transporten af værkerne fra Designmuseum Danmark til låneren tidligst kan ske 14 dage før udstillingsåbningen. Hjemtransporten efter endt udstilling skal ske senest 14 dage efter udstillingen er lukket for publikum.

Omkostninger
For lån fra Designmuseum Danmark betales et administrationsgebyr efter aftale. Beløbet dækker delvist museets administration i forbindelse med lånesagen, konserveringsmæssig undersøgelse af værket, udfærdigelse af tilstandsrapport, samt øvrige udgifter i forbindelse med forberedelse af et udlån. Ved et stort antal genstande kan dette beløb evt. forhøjes, dette vil blive afklaret tidligt i forløbet, således at låner er bekendt med denne udgift.

Omkostninger til forsikringen af det lånte værk og transportudgifter påhviler låner, ligesom låner betaler evt. kurer-omkostninger i form af transport, hotelovernatning og diæter/forplejning.

Ved ekstraordinært behov for f.eks. konservering, montering eller lignende kan det være nødvendigt for Designmuseum Danmark at opkræve ekstra betaling i forbindelse med et udlån. Sådanne omkostninger aftales tidligt i sagsbehandlingen af låneansøgningen, så begge parter er indforstået med vilkårene og beløbenes størrelse, før lånekontrakten underskrives.